Skip to Main Content Skip to Footer

Taboola Choice

PROSIMY O PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG („REGULAMIN”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUG WALLPAPER. Jeśli nie wyrażasz zgody na poniższy regulamin, nie pobieraj ani nie instaluj tego oprogramowania. Pobieranie, instalacja lub korzystanie z Usługi Wallpaper lub jakiejkolwiek jej części oznaczają AKCEPTACJĘ REGULAMINU BEZ OGRANICZEŃ, UMOWY O ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM W PARAGRAFIE 15 PONIŻEJ.

Regulamin określa warunki prawne regulujące korzystanie z Usługi Wallpaper, aplikacji interaktywnych (zwanych dalej „Aplikacją”) oraz wszelkich innych witryn internetowych i mobilnych, oprogramowania, wraz z treścią, usługami, działaniami i transakcjami (chyba że na danej witrynie, w aplikacji lub w ramach usługi podano inną politykę, w którym to przypadku ta inna polityka będzie wiążąca i nadrzędna)(zwanych razem „Usługami”) obsługiwanymi i dostępnymi na Taboola.com Ltd. lub u partnerów („Taboola” „my”, „nas” lub „nasze”) na urządzeniach mobilnych produkowanych i/lub dystrybuowanych przez Guangzhou Xiaomi Information Service Co., Ltd.

 

 1. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika

Użytkownik oświadcza, iż zna Regulamin i wyrażą zgodę na przestrzeganie go. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez dowolne z poniższych:

 • Uzyskiwanie dostępu do Usług, pobieranie ich, podlinkowywanie lub korzystanie z nich
 • Kliknięcie w przycisk „Akceptuj” Regulamin

Taboola zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania lub dodawania elementów do Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany takie będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu danych zmian stanowi wyrażenie zgody na owe zmiany. Uzyskanie dostępu, podlinkowanie lub korzystanie z witryny bądź jakiejkolwiek Usługi lub Aplikacji po opublikowaniu zmian w Regulaminie będzie oznaczać AKCEPTACJĘ REGULAMINU w zmienionej formie. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, nie może uzyskiwać dostępu do witryny lub Aplikacji, podlinkowywać do nich lub z nich korzystać. Taboola wyraźnie odrzuca jakiekolwiek warunki zaproponowane przez użytkownika będące uzupełnieniem Regulaminu lub pozostające z nim w sprzeczności i nie będą one wiążące.

 

 1. Twoje prawo do wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że osiągnął pełnoletniość w prawnym miejscu zamieszkania (w większości amerykańskich stanów jest to 18 lat). W ramach Usługi Wallpaper nie zbieramy świadomie żadnych danych ani nie kierujemy żadnych reklam do dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej szesnastego (16) roku życia i masz obawy związane ze zbieranymi przez nas danymi, skontaktuj się z nami, pisząc na adres privacy@taboola.com.

 

 1. Własność intelektualna i powiązane z nią prawa

Usługi oraz wszelka zawarta w ich ramach treść, obecna lub przyszła, w tym między innymi teksty, treść, zdjęcia, filmy, dźwięk i grafika, towary, projekty, reklamy, informacje, aplikacje, oprogramowanie, muzyka, pliki audio, artykuły, katalogi, przewodniki, fotografie, a także znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, szata graficzna, prawa autorskie, logo, nazwy domen, kod, patenty i/lub wszelkie inne formy własności intelektualnej związane z niniejszą stroną, są w posiadaniu lub na licencji Taboola, Xiaomi lub innych osób trzecich i są chronione przed nieuprawnionym użyciem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem za pomocą praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, traktatów międzynarodowych i/lub innych praw własności oraz przepisów Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Usługi są również chronione jako dzieło zbiorowe lub kompilacja w ramach prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych oraz innych przepisów i traktatów. Wszelkie odrębne artykuły, kolumny i inne elementy składające się na Usługi są również dziełami chronionymi prawem autorskim. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw autorskich i innych praw, a także wszelkich dodatkowych uwag o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych w Usługach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi zostały opracowane, zebrane, przygotowane, poprawione, wybrane i zaaranżowane przez Taboola poprzez zastosowanie metod oraz standardów oceny opracowanych i zastosowanych przy nakładzie znacznej ilości czasu, wysiłku oraz pieniędzy, stanowiąc cenną własność intelektualną Taboola. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Taboola na piśmie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek nieuprawnionym dostępie do Usług lub korzystaniu z nich przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub o jakimkolwiek stwierdzeniu, że Usługi naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa umowne, ustawowe lub zwyczajowe. Wszelkie obecne i przyszłe prawa dotyczące tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, porad i wszelkiego rodzaju innych praw własności na mocy przepisów prawa dowolnego organu rządowego, krajowego lub zagranicznego, włączając w to prawa do wszelkich wniosków i rejestracji dotyczących Usług („Prawa własności intelektualnej”), w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Taboola są i pozostaną wyłączną własnością Taboola. Wszystkie obecne i przyszłe prawa oraz tytuły do Usług (w tym prawo do korzystania z Usług i jakichkolwiek ich części za pośrednictwem jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej technologii) są zastrzeżone dla Taboola na wyłączny użytek. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie nie wolno kopiować ani w żaden inny sposób wykorzystywać Usług lub jakichkolwiek ich części. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie w niniejszym dokumencie dozwolonych nie wolno wykorzystywać Praw własności intelektualnej ani Usług, ani nazwisk jakichkolwiek uczestników lub współtwórców Usług lub jakichkolwiek ich odmian lub pochodnych, do jakichkolwiek celów bez uprzedniej pisemnej zgody Taboola.

Znaki towarowe. Stylizowana nazwa Tabula oraz inne powiązane z nią grafiki, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe wykorzystywane w ramach Usługi lub w powiązaniu z nimi stanowią znaki towarowe Taboola i nie wolno ich wykorzystywać bez uzyskania zgody w ramach jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie. Pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, które mogą się pojawiać w ramach Usługi, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Nie wolno usuwać, zmieniać lub zaciemniać jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków handlowych, znaków usługowych lub innych informacji dotyczących praw własności będących częścią Usługi lub towarzyszących jej.

 

 1. Licencja i ograniczenia użytkowania

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do Usług i materiałów w nich zawartych, innych niż ograniczone prawo do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem. Taboola udziela użytkownikowi licencji na takie pobieranie WYŁĄCZNIE na jego własny, niekomercyjny użytek w zgodzie z Regulaminem i nie przenosi na użytkownika żadnych innych praw.

Użytkownik nie może korzystać z Usług do celów niezgodnych z prawem, w celu ułatwiania czynności naruszających prawo lub przepisy, ani w jakikolwiek sposób niezgodny z Regulaminem. Użytkownik zobowiązuję się korzystać z Usług wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek i korzyść, a nie w celu odsprzedania bądź innego przekazania lub dysponowania nimi, ani wykorzystania przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot lub na ich korzyść. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać, nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie dysponować żadnymi informacjami zawartymi w Usługach w sposób, który mógłby stworzyć konkurencję dla działalności usługowej Taboola lub któregokolwiek z jej dostawców.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na piśmie przez Taboola nie wolno: kopiować, reprodukować, rekompilować, dekompilować, demontować, dokonywać inżynierii wstecznej, dystrybuować, publikować, wyświetlać, odtwarzać, modyfikować, transmitować, przekazywać, sprzedawać, licencjonować, przesyłać, edytować postów, ramkować ani podlinkowywać Usług, przesyłać do nich ani tworzyć prac na ich podstawie, ani też w żaden sposób wykorzystywać jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem możliwości pobierania materiału z Usług i/lub tworzenia drukowanego egzemplarza na użytek własny i niekomercyjny, jeśli tylko przestrzegane jest prawo autorskie oraz inne informacje o prawach własności. Użytkownik nie może rozpowszechniać, redystrybuować ani publikować analiz i prezentacji zawartych w Usługach bez uprzedniej pisemnej zgody Taboola. Nie można interpretować żadnego z elementów zawartych w Regulaminie lub gdziekolwiek indziej jako przyznanie, poprzez dorozumienie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek Usług w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Taboola lub osoby trzeciej będącej w posiadaniu Usług bądź własności intelektualnej wyświetlanych na niniejszej witrynie. NIEUPRAWNIONE UŻYTKOWANIE, KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, MODYFIKOWANIE, PUBLIKOWANIE, REPUBLIKOWANIE, PRZESYŁANIE, RAMKOWANIE, POBIERANIE, UPUBLICZNIANIE, TRANSMITOWANIE, DYSTRYBUOWANIE, POWIELANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTYWANIE KTÓREJKOLWIEK Z USŁUG JEST SUROWO ZABRONIONE. Jakiekolwiek wykorzystanie Usług w sposób inny niż dozwolony przez Regulamin będzie naruszać Regulamin i może spowodować naruszenie naszych praw lub praw osób trzecich, które są właścicielami danych Usług. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać jakiekolwiek przypadki naruszenia Regulaminu przez inne osoby, jeśli posiądzie taką wiedzę.

Użytkownik nie może zakłócać, podejmować prób zakłócenia lub w żaden inny sposób wpływać na prawidłowe działanie Usług, wszelkich działań podejmowanych w ramach Usług lub za ich pośrednictwem ani serwerów lub sieci połączonych z Usługami. Użytkownikowi nie wolno (a) podejmować prób uzyskania dostępu do Usług, przeszukiwania ich ani korzystania z nich w jakikolwiek inny sposób (np. poprzez próby uzyskania informacji z Usług lub o Usługach) za pomocą jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu (włączając w to spiders, scrapers, robots, crawlers, data mining toolsitp.) innych niż (i) ogólnie dostępne przeglądarki internetowe osób trzecich, które podają dokładne i pełne informacje User-Agent w nagłówku HTTP, takie jak Chrome, Safari, Firefox i Internet Explorer, oraz (ii) nasze aplikacje, (b) podejmować prób dostępu do któregokolwiek z udostępnianych przez nas interfejsów API bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody i zaakceptowania naszego regulaminu dotyczącego API, (c) uzyskiwać dostęp do naszych Usług za pomocą jakiegokolwiek elementu stworzonego (lub zmodyfikowanego za pomocą wtyczek bądź w inny sposób) w sposób ułatwiający zautomatyzowany lub szybszy niż standardowy dostęp do Usług, ich przeszukiwanie lub inne wykorzystywanie, (d) lekceważyć jakichkolwiek stosowanych przez nas plików robots.txt lub podobnych (choć w przypadku konfliktu między niniejszym Regulaminem a plikiem robots.txt, zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia tego, który będzie bardziej restrykcyjny dla działań użytkownika), lub (e) wyświetlać innym osobom Usług lub jakiegokolwiek pojedynczego elementu Usług, tworzyć kopii lustrzanych Usług ani ich kadrów, z wyjątkiem tego, że użytkownik może korzystać z załączonych narzędzi udostępnionych przez nas specjalnie w celu umożliwienia korzystania z pewnych aspektów naszych Usług, przy zachowaniu wszelkich dodatkowych ograniczeń nałożonych przez nas na korzystanie z takich narzędzi.

Użytkownik nie może wprowadzać, rozpowszechniać, ładować, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Usług żadnych treści, które: (i) mają charakter promocyjny, włączając w to niezamawiane lub nieautoryzowane reklamy, e-maile śmieciowe, spam lub inne formy nagabywania, (ii) są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innej osoby, nienawistne bądź nieakceptowalne ze względów rasowych, etnicznych lub innych; (iii) powodują naruszenie, przywłaszczenie lub złamanie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, praw moralnych tudzież innych praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku lub prywatności; (iv) powodują naruszenie jakichkolwiek wymogów prawnych lub zachęcają do postępowania, które naruszałoby takowe; (v) są nieuczciwe, fałszywe, podstępne lub wprowadzają w błąd; (vi) zawierają wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócanie pracy, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź urządzeń telekomunikacyjnych; (vii) są szkodliwe dla nieletnich; lub (viii) zawierają informacje umożliwiające identyfikację osób, do których ujawniania osoby te nie upoważniły użytkownika.

Użytkownik nie może naruszać bezpieczeństwa Usług, podejmować prób sondowania, skanowania lub testowania podatności Usług na ataki ani łamać żadnych zabezpieczeń lub sposobów uwierzytelniania, ani też podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług ani danych, materiałów, informacji, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera powiązanego z Usługami, poprzez hakowanie, atak czasowy na hasło lub w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może korzystać ani podejmować prób korzystania z jakichkolwiek narzędzi lub form typu“scraper,” “robot,” “bot,” “spider,” “data mining,” “computer code,” ani z żadnego innego zautomatyzowanego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu lub metodologii uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usług, danych lub treści znalezionych w ramach Usług bądź dostępnych za ich pośrednictwem, ani jakichkolwiek innych informacji dotyczących Usług, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Taboola. Użytkownik nie może zakłócać ani podejmować prób zakłócania dostępu jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, między innymi poprzez wysyłanie wirusów, overloading, flooding, spamming, i mail-bombing Usług. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Usługi, jeśli zażądaliśmy, aby wstrzymał się od takiego działania.

 

 1. Zmiany w Usługach

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń w funkcjach oraz funkcjonalności Usług w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania. Obejmuje to dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie z Usług pewnych cech oraz funkcji lub aktualizację naszej Aplikacji bądź innego oprogramowania Usług (w tym zdalnie). Regulamin będzie miał zastosowanie do zmienionej wersji Usług. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, w dowolnym czasie i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

 

 1. Treści od osób trzecich i linki do witryn internetowych osób trzecich

Jeśli w dowolnym momencie Usługi zawierają linki do witryn internetowych, zasobów i reklamodawców osób trzecich (łącznie jako „Treści powiązane”). Taboola nie kontroluje, nie wspiera, nie sponsoruje, nie rekomenduje ani w żaden inny sposób nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek z tych Treści powiązanych. Jako że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność tych zewnętrznych zasobów, ich treść ani działania w zakresie prywatności, wszelkie wątpliwości dotyczące Treści powiązanych należy kierować do danej witryny.

 

 1. Opłaty i płatności

Taboola zastrzega sobie prawo do pobierania w dowolnym momencie opłat za dostęp do części Usług lub ich całości.

Jeśli w dowolnym momencie Taboola będzie wymagać opłat za dostęp do części Usług lub ich całości, może zażądać rejestracji użytkownika i utworzenia konta. Decyzja o podaniu danych wymaganych do utworzenia konta jest zupełnie dobrowolna i opcjonalna. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać takich danych, nie będzie mieć możliwości uzyskania dostępu do pewnych treści ani korzystania z pewnych funkcji na niniejszej witrynie. Użytkownik jest zobowiązany uiszczać wszelkie opłaty i należności ponoszone za pośrednictwem konta według stawek obowiązujących w okresie rozliczeniowym, w którym dane opłaty i obciążenia zostały naliczone, włączając w to między innymi opłaty za wszelkie produkty lub usługi oferowane na sprzedaż za pośrednictwem Usług przez Taboola lub jakiegokolwiek innego sprzedawcę bądź dostawcę usług. Wszelkie opłaty i należności będą naliczane na rzecz użytkownika i użytkownik będzie jedyną osobą odpowiedzialną za ich opłacenie. Użytkownik jest zobowiązany opłacać wszelkie należne podatki związane z korzystaniem z Usług za pośrednictwem swojego konta oraz z zakupem wszelkich innych produktów lub usług.

 

 1. Polityka prywatności

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie oraz inne sposoby przetwarzania przez nas danych opisanych w naszej Polityce prywatności, którą od czasu do czasu możemy aktualizować.

 

 1. Informacja dotycząca Ustawy o normach przyzwoitości w telekomunikacji (Communications Decency Act)

Dostępne na rynku zabezpieczenia rodzicielskie (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania) mogą pomóc użytkownikowi w ograniczaniu dostępu do internetowych materiałów szkodliwych dla nieletnich. Obecnie tego typu zabezpieczenia zapewniają między innymi McAfee oraz Symantec, a także inne firmy, które można znaleźć w wyszukiwarce Google. Informujemy, iż nie stworzyliśmy tych narzędzi kontroli rodzicielskiej, nie testowaliśmy ani nie ocenialiśmy ich, ani ich nie wspieramy. Użytkownik korzysta z takich narzędzi na własne ryzyko. Użytkownik nie powinien zakładać, że te lub jakiekolwiek inne zabezpieczenia rodzicielskie pochodzące od osób trzecich będą działać poprawnie lub w ogóle będą działać w połączeniu z Usługami.

 

 1. Informacja dotycząca Ustawy o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millennium Copyright Act)
 2. Zobowiązujemy się przestrzegać prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych i powiązanych przepisów oraz wymagamy ich przestrzegania od wszystkich użytkowników Usług. W związku z tym nasi użytkownicy nie mogą rozpowszechniać żadnych materiałów ani treści przy wykorzystaniu Usług w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw gwarantowanych przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych. Właściciele dzieł objętych prawem autorskim, którzy sądzą, iż ich prawo autorskie gwarantowane przez Stany Zjednoczone zostało naruszone, mogą skorzystać z niektórych postanowień Ustawy o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu z roku 1998 (“DMCA”), aby zgłosić domniemane naruszenia. Stosujemy politykę zgodną z DMCA oraz innymi obowiązującymi przepisami i zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia prawa jakiegokolwiek użytkownika do dostępu do Usług, jeśli okaże się, że dany użytkownik naruszył prawa autorskie osób trzecich lub inne prawa własności intelektualnej, włączając w to wielokrotne naruszenia, lub jeśli wedle naszego uznania stwierdzimy, iż narusza te prawa. Gdy otrzymamy stosowne zawiadomienie o naruszeniu wynikającym z DMCA, podejmiemy niezwłoczne działania w celu usunięcia materiałów, których dotyczy naruszenie, lub zablokowania dostępu do nich i będziemy postępować zgodnie z procedurami określonymi w DMCA w celu rozstrzygnięcia roszczenia pomiędzy stroną zgłaszającą a domniemanym sprawcą naruszenia, który dostarczył rzeczone treści. Wyznaczony przez nas przedstawiciel (tj. strona właściwa), do którego należy skierować takie zawiadomienie, to: copyright@taboola.com

Jeśli użytkownik uważa, iż treści będące własnością jego lub osoby trzeciej zostały wykorzystane za pośrednictwem Usług w sposób naruszający prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, powinien przekazać nam następujące informacje:

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, którą według użytkownika naruszono;
 • opis miejsca lokalizacji rzeczonego materiału;
 • swój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie użytkownika o uznaniu w dobrej wierze, iż wykorzystanie rzeczonych treści odbyło się bez zgody właściciela prawa autorskiego lub prawa własności intelektualnej, jego przedstawiciela bądź było sprzeczne z prawem; oraz
 • oświadczenie użytkownika, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że użytkownik jest właścicielem prawa autorskiego lub prawa własności intelektualnej, bądź działa on w imieniu właściciela rzeczonych praw.

Jeśli użytkownik złoży zawiadomienie o naruszeniu, świadomie niezgodnie z prawdą informując, że jakakolwiek treść, informacja lub komunikacja w ramach Usług narusza prawa autorskie, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody i koszty obsługi prawnej. Jeśli użytkownik uważa, iż jego treści, informacje lub wiadomości usunięto z witryny ze względu na błędne zawiadomienie o naruszeniu, może się starać o środki ochrony prawnej przysługujące mu w ramach DMCA.

 

 1. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się, na własny koszt, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Taboola, Taboola wraz z przedstawicielami, partnerami, pracownikami, podwykonawcami i reklamodawcami, od wszelkich szkód, strat, kosztów, rozliczeń, wydatków i płatności, włączając w to uzasadnione koszty obsługi prawnej oraz koszty prawne, wynikające z jakichkolwiek skarg, roszczeń, żądań lub odpowiedzialności osób trzecich wynikających lub powiązanych z działaniami bądź zaniechaniami Użytkownika w związku z Usługami, naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub naruszeniem przez Użytkownika jakiegokolwiek przepisu lub praw osób trzecich. Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie koszty, szkody i wydatki, w tym między innymi uzasadnione koszty obsługi prawnej i koszty zasądzone lub poniesione w inny sposób w związku z rzeczonymi roszczeniami, pozwami, działaniami lub postępowaniem związanym z rzeczonymi roszczeniami. Taboola zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu przez użytkownika, w którym to przypadku użytkownik zobowiązuje się w pełni współpracować z Taboola w zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się zapłacić uzasadnione koszty obsługi prawnej Taboola poniesione w związku z wszelkimi pozwami wniesionymi przez Taboola przeciwko Użytkownikowi na podstawie niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów świadczenia usług na niniejszej witrynie, włączając w to między innymi pozwy wynikające z niewypłacenia Taboola odszkodowania przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przedstawiciele, partnerzy, pracownicy, podwykonawcy oraz reklamodawcy Taboola to zewnętrzni beneficjenci tego paragrafu.

 

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i gwarancji

NINIEJSZA SEKCJA DOTYCZĄCA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „TAK, JAK JEST” („AS IS”) I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” („AS AVALIABLE”). ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUG, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE (1) WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, (2) TREŚCI INFORMACYJNYCH LUB DOKŁADNOŚCI, (3) NIENARUSZALNOŚCI, (4) WYDAJNOŚCI, (5) TYTUŁU, (6) DZIAŁANIA USŁUG W SPOSÓB BEZBŁĘDNY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB NIEPRZERWANY, ICH AKTUALNOŚCI I DOKŁADNEGO OPISU JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU LUB BRAKU WIRUSÓW BĄDŹ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, (7) NAPRAWY JAKICHKOLWIEK WAD LUB BŁĘDÓW W USŁUGACH, (8) KOMPATYBILNOŚCI USŁUG Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM, LUB (9) EGZEKWOWANIA REGULAMINU WOBEC INNYCH OSÓB DLA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA. PRÓBY MODYFIKACJI USŁUG PODEJMOWANE PRZEZ TABOOLA NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA PODSTAWĘ DO ZRZECZENIA SIĘ RZECZONYCH OGRANICZEŃ ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU. Niektóre jurysdykcje ograniczają możliwość lub nie zezwalają na zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych, w wyniku czego niektóre lub wszystkie elementy z tego punktu mogą nie obowiązywać Użytkownika. W przypadku zastosowania takich przepisów, gwarancje zostaną zniesione jedynie do stopnia dozwolonego przez prawo.

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU TABOOLA, PARTNERZY ANI DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, RZECZNICY, WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI OPERACYJNE, FILIE, SPÓŁKI DOMINUJĄCE, PODMIOTY ZALEŻNE, PODLICENCJOBIORCY, NASTĘPCY I CESJONARIUSZE, NIEZALEŻNI PODWYKONAWCY ORAZ POWIĄZANE STRONY (ZWANI ŁĄCZNIE „PODMIOTAMI TABOOLA”) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI ANI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG BĄDŹ Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z TYCHŻE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA, ANI ZA WSZELKIE TREŚCI, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB WYŚWIETLANE W ICH RAMACH BĄDŹ W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NICH, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, CZYN ZABRONIONY, ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRZEPIS, PRECEDENS PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI OSTRZEŻONO PODMIOTY TABOOLA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA SZKÓD, I NAWET GDY RZECZONE SZKODY WYNIKAŁY Z NIEDBALSTWA LUB RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA KTÓREGOŚ Z PODMIOTÓW TABOOLA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA POWIĄZANE Z USŁUGAMI NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD). DODATKOWE ZASTRZEŻENIA TABOOLA ZNAJDUJĄ SIĘ W RAMACH USŁUG I POZOSTAJĄ WŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO REGULAMINU POPRZEZ ODNIESIENIE. W ZAKRESIE, W KTÓRYM TAKIE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NAKŁADAJĄ WIĘKSZE OGRANICZENIA NA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH, ZASTOSOWANIE MAJĄ RZECZONE WIĘKSZE OGRANICZENIA. Niektóre jurysdykcje ograniczają możliwość lub nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności w umowach, w wyniku czego treść z tego punktu może nie obowiązywać Użytkownika. W przypadku zastosowania takich przepisów, odpowiedzialność Podmiotów Taboola zostanie ograniczona do stopnia dozwolonego przez prawo.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO NINIEJSZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ, KTÓRE SĄ W TYM CZASIE NIEZNANE LUB NIEPRZEWIDZIANE, I NA MOCY RZECZONEGO ZRZECZENIA UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ROZUMIE, I NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PAR. 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII, I WSZELKICH PODOBNYCH PRZEPISÓW KTÓREGOKOLWIEK STANU LUB TERYTORIUM, KTÓRY STANOWI, CO NASTĘPUJE:

„OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB KTÓRYCH ISTNIENIA NA SWOJĄ KORZYŚĆ NIE PODEJRZEWA W MOMENCIE DOKONYWANIA ZWOLNIENIA, A KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ MIAŁABY ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM.”

Niniejszym Użytkownik zrzeka się wszelkich praw, które mu przysługują lub mogłyby przysługiwać na mocy Par. 1542 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia i/lub wszelkich podobnych przepisów prawa lub zastępujących je ustaw, w odniesieniu do wszelkich roszczeń, które Użytkownik może mieć w związku z niniejszą witryną lub Regulaminem. W związku z niniejszym zrzeczeniem i zwolnieniem Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż może w przyszłości odkryć roszczenia obecnie nieznane lub niespodziewane, bądź fakty dodatkowe lub inne od tych, które obecnie zna lub uważa za prawdziwe. Niemniej jednak na mocy niniejszego Regulaminu Użytkownik zamierza w pełni, ostatecznie i bezterminowo zwolnić wszelkie takie sprawy związane z niniejszym Regulaminem. W tym celu zwolnienia określone w niniejszym Regulaminie są i pozostaną w mocy jako pełne i kompletne zwolnienia bez względu na odkrycie lub istnienie jakichkolwiek dodatkowych lub innych roszczeń bądź faktów związanych z niniejszym Regulaminem.

Jeśli Użytkownik mieszka w New Jersey, niniejszy paragraf nie ma zastosowania do unieważnienia prawa do uzyskania odszkodowania (w tym odszkodowania za straty moralne) w przypadku, gdy osoba poszkodowana udowodni za pomocą stosownych dowodów, że poniesiona szkoda była wynikiem „działań lub zaniechań” pozwanego „i rzeczone działania lub zaniechania popełniono z rzeczywistym złym zamiarem lub towarzyszyło im umyślne i celowe lekceważenie osób, które w przewidywalny sposób mogły zostać poszkodowane przez rzeczone działania lub zaniechania.” Niniejszy paragraf nie ogranicza również odpowiedzialności Taboola za czyny niedozwolone na podstawie prawa stanu New Jersey wynikające z umyślnego lub lekkomyślnego działania Taboola.

 

 1. Obowiązujące prawo

Regulamin podlega przepisom prawa Stanów Zjednoczonych i Stanu Nowy Jork, bez uwzględniania kolidujących praw. W odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń niepodlegających arbitrażowi, Użytkownik zobowiązuje się poddać osobistej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork, w odniesieniu do jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z Usług lub ze sporu dotyczącego interpretacji lub naruszenia Regulaminu.

 

 1. Arbitraż

Korzystając w jakikolwiek sposób z niniejszej witryny, Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę i przyjmuje, że: (1) wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub z innych przyczyn), które mógłby wnieść przeciwko Taboola i/lub Podmiotom Taboola wynikające z, odnoszące się do lub związane w jakikolwiek sposób z niniejszą witryną internetową lub z określeniem zakresu lub zastosowaniem niniejszej umowy o arbitrażu, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu administrowanego przez JAMS i prowadzonego przed jednym arbitrem zgodnie z zasadami JAMS; (2) niniejsza umowa o arbitrażu została zawarta na podstawie transakcji obejmującej handel międzystanowy i podlega przepisom federalnej ustawy o arbitrażu – Federal Arbitration Act („FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) arbitraż będzie się odbywać w mieście Nowy Jork w stanie Nowy Jork; (4) decyzja arbitra będzie podlegać postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wszelkim innym umowom, o których mowa w niniejszym dokumencie, które rzeczony Użytkownik mógł napotkać w ramach witryny internetowej; (5) arbiter będzie stosować prawo Nowego Jorku zgodne z FAA i obowiązującymi przepisami o przedawnieniu oraz będzie honorować roszczenia związane z przywilejami dopuszczanymi przez prawo; (6) nie jest dopuszczane rozstrzyganie jakichkolwiek roszczeń na drodze postępowania zbiorowego lub reprezentatywnego, arbitraż może służyć do rozstrzygania tylko indywidualnych roszczeń Użytkownika i/lub odpowiedniego Podmiotu Taboola, a arbiter nie może konsolidować ani łączyć roszczeń innych osób lub stron w podobnej sytuacji; (7) arbiter nie jest uprawniony do zasądzania odszkodowań za straty moralne w stosunku do Użytkownika lub Podmiotów Taboola; (8) gdyby opłaty administracyjne i kaucje, które należy uiścić w celu wszczęcia postępowania arbitrażowego przeciwko Podmiotowi Taboola, przekraczały 125 USD, a Użytkownik nie był w stanie (lub zgodnie z przepisami JAMS nie był zobowiązany) uiścić opłat i kaucji przekraczających tę kwotę, Taboola zobowiązuje się do ich uiszczenia i/lub przekazania w imieniu Użytkownika, z zastrzeżeniem ostatecznego podziału przez arbitra. Ponadto, jeśli Użytkownik jest w stanie wykazać, że koszty arbitrażu będą zbyt wysokie w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, Taboola pokryje taką część kosztów złożenia pozwu przez Użytkownika i rozprawy w związku z arbitrażem, jaką arbiter uzna za konieczną, aby uniknąć zaporowych kosztów arbitrażu; oraz (9) z wyjątkiem powyższego podpunktu (6), jeśli którakolwiek część niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem bądź w jakikolwiek inny sposób sprzeczną z przepisami JAMS, wówczas pozostała część niniejszego postanowienia arbitrażowego pozostanie w mocy i będzie interpretowana zgodnie z jego ustaleniami, tak jakby nieważne, niewykonalne, niezgodne z prawem lub sprzeczne z przepisami JAMS postanowienie nie było zawarte w niniejszym dokumencie. Jeśli jednak podpunkt (6) zostanie uznany za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem, wówczas całe niniejsze Postanowienie o arbitrażu utraci moc prawną, i ani Użytkownik, ani Taboola nie będą uprawnieni do rozstrzygania sporu w drodze arbitrażu. Aby uzyskać więcej informacji na temat JAMS i/lub przepisów JAMS, należy odwiedzić ich witrynę internetową, www.jamsadr.com.

 

 1. Przepisy dotyczące przedawnienia

Użytkownik przyjmuje, iż bez względu na jakiekolwiek ustawy lub przepisy prawa stanowiące inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z Usług lub z nimi związane należy zgłosić w ciągu jednego (1) roku po zaistnieniu przyczyny powodującej możliwość powództwa. W przeciwnym razie dana podstawa powództwa ulega przedawnieniu. Niezależnie od powyższych, niniejsze przepisy dotyczące przedawnieniu nie mają zastosowania do mieszkańców stanu New Jersey.

 

 1. Pozostałe

Niniejszy Regulamin stanowi całość i wyłączność porozumienia i umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem w odniesieniu do Usług, a niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia i umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem dotyczące rzeczonego tematu. Jeśli nie uda nam się wyegzekwować którejkolwiek z części niniejszego Regulaminu, nie będzie to traktowane jako odstąpienie. Jakakolwiek zmiany niniejszego Regulaminu lub odstąpienie odeń muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez nas. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (lub część rzeczonych postanowień) zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek sąd właściwy, wówczas postanowienie to (lub jego część) zostanie uznane za wyłączone z Regulaminu i nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień – nieważna lub niewykonalna klauzula (lub jej część) zostanie zastąpiona ważną i/lub wykonalną, w zależności od danego przypadku, klauzulą (lub jej częścią) jak najbardziej zbliżoną do intencji stron. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu (w tym wszelkie prawa licencyjne) możemy swobodnie przenosić w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą aktywów, lub z mocy prawa bądź w jakikolwiek inny sposób. Żaden element zawarty w niniejszym Regulaminie nie uniemożliwia nam stosowania się do przepisów prawa. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie Użytkownikowi.

 

 1. Pytania

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt, pisząc na support@taboola.com.